元日古诗带拼音图片(优秀小学生必背古诗汇总)

优秀小学生必背古诗汇总 元日古诗带拼音图片

大家都度过的诗,你又能完整的读对几首呢?告诉孩子这些是我们必须学会的,家长做到监督的作用,让孩子学起来吧!

01.咏鹅 骆宾王

é é é

鹅 , 鹅 , 鹅 ,

qū xiàng xiàng tiān gē

曲 项 向 天 歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ

白 毛 浮 绿 水 ,

hōng zhǎng bō qīng bō

红 掌 拨 清 波 。

02.敕勒歌 北朝民歌

chì lè chuān yīn shān xià

敕 勒 川 , 阴 山 下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě

天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。

tiān cāng cāng yě máng máng

天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,

fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03.春晓 孟浩然

chūn mián bù jué xiǎo

春 眠 不 觉 晓 ,

chù chù wén tí niǎo

处 处 闻 啼 鸟 。

yè lái fēng yǔ shēng

夜 来 风 雨 声 ,

huā luò zhī duō shǎo

花 落 知 多 少 。

04.回乡偶书 贺知章

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

少 小 离 家 老 大 回 ,

xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi

乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí

儿 童 相 见 不 相 识 ,

xiào wèn kè cóng hé chù lái

笑 问 客 从 何 处 来 。

05.静夜思 李白

chuáng qián míng yuè guāng

床 前 明 月 光 ,

yí shì dì shàng shuāng

疑 是 地 上 霜 。

jǔ tóu wàng míng yuè

举 头 望 明 月 ,

dī tóu sī gù xiāng

低 头 思 故 乡 。

06.忆江南 白居易

jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù céng ān

江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。

rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ

日 出 江 花 红 胜 火 ,

chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán

春 来 江 水 绿 如 蓝 ,

néng bù yì jiāng nán

能 不 忆 江 南 ?

07.游子吟 孟郊

cí mǔ shǒu zhōng xiàn

慈 母 手 中 线 ,

yóu zǐ shēn shàng yī

游 子 身 上 衣 。

lín xíng mì mì féng

临 行 密 密 缝 ,

yì kǒng chí chí quī

意 恐 迟 迟 归 。

shuí yán cùn cǎo xīn

谁 言 寸 草 心 ,

bào dé sān chūn huī

报 得 三 春 晖 ?

08.古朗月行(节选)李白

xiǎo shí bù shí yuè

小 时 不 识 月 ,

hū zuò bái yù pán

呼 作 白 玉 盘 。

yòu yí yáo tái jìng

又 疑 瑶 台 境 ,

fēi zài qīng yún duān

飞 在 青 云 端 。

09.元日 王安石

bào zhú shēng zhōng yī suì chú

爆 竹 声 中 一 岁 除 ,

chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū

春 风 送 暖 入 屠 苏 。

qiān mén wàn hù tóng tóng rì

千 门 万 户 曈 曈 日 ,

zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú

总 把 新 桃 换 旧 符 。

10.登鹳雀楼 王之涣

bái rì yī shān jìn

白 日 依 山 尽 ,

huáng hé rù hǎi liú

黄 河 入 海 流 。

yù qióng qiān lǐ mù

欲 穷 千 里 目 ,

gèng shàng yī céng lóu

更 上 一 层 楼 。

11.望庐山瀑布 李白

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān

日 照 香 炉 生 紫 烟 ,

yáo kàn pù bù guà qián chuān

遥 看 瀑 布 挂 前 川 。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ

飞 流 直 下 三 千 尺 ,

yí shì yín hé luò jiǔ tiān

疑 是 银 河 落 九 天 。

12.早发白帝城 李白

zhāo cí bái dì cǎi yún jiān

朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,

qiān lǐ jiāng líng yī rì huán

千 里 江 陵 一 日 还 。

liǎng àn yuán shēng tí bù zhù

两 岸 猿 声 啼 不 住 ,

qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān

轻 舟 已 过 万 重 山 。

13.江畔独步寻花 杜甫

huáng sì niáng jiā huā mǎn xī

黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,

qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī

千 朵 万 朵 压 枝 低 。

liú lián xì dié shí shí wǔ

留 连 戏 蝶 时 时 舞 ,

zì zài jiāo yīng qià qià tí

自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。

14 .六月二十七日望湖楼醉书 苏轼

hēi yún fān mò wèi zhē shān

黑 云 翻 墨 未 遮 山 ,

bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán

白 雨 跳 珠 乱 入 船 。

juǎn dì fēng lái hū chuī sàn

卷 地 风 来 忽 吹 散 ,

wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān

望 湖 楼 下 水 如 天 。

15.小池 杨万里

quán yǎn wú shēng xī xì liú

泉 眼 无 声 惜 细 流,

shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu

树 荫 照 水 爱 晴 柔。

xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo

小 荷 才 露 尖 尖 角,

cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu

早 有 蜻 蜒 立 上 头。

16 .四时田园杂兴 范成大

zhòu chū yún tián yè jī má

昼 出 耘 田 夜 绩 麻 ,

cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā

村 庄 儿 女 各 当 家 。

tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī

童 孙 未 解 供 耕 织 ,

yě bàng sāng yīn xué zhòng guā

也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。

17.悯农(其一) 李绅

chūn zhòng yī lì sù

春 种 一 粒 粟 ,

qiū shōu wàn kē zǐ

秋 收 万 颗 子 。

sì hǎi wú xián tián

四 海 无 闲 田 ,

nóng fū yóu è sǐ

农 夫 犹 饿 死 !

18.悯农(其二) 李绅

chú Hé rì dāng wǔ

锄 禾 日 当 午 ,

hàn dī hé xià tǔ

汗 滴 禾 下 土 。

shuí zhī pán zhōng cān

谁 知 盘 中 餐 ,

lì lì jiē xīn kǔ

粒 粒 皆 辛 苦

19 .晓出净慈寺送林子方 杨万里

bì jìng xī hú liù yuè zhōng

毕 竟 西 湖 六 月 中 ,

fēng guāng bù yǔ sì shí tóng

风 光 不 与 四 时 同 。

jiē tiān lián yè wú qióng bì

接 天 莲 叶 无 穷 碧 ,

yìng rì hé huā bié yàng hóng

映 日 荷 花 别 样 红 。

20.绝句 杜甫

chí rì jiāng shān lì

迟 日 江 山 丽 ,

chūn fēng huā cǎo xiāng

春 风 花 草 香 。

ní róng fēi yàn zǐ

泥 融 飞 燕 子 ,

shā nuǎn shuì yuān yāng

沙 暖 睡 鸳 鸯 。

21.送元二使安西 王维

wèi chéng zhāo yù yì qīng chén

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 ,

kè shè qīng qīng liǔ sè xīn

客 舍 青 青 柳 色 新 。

quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,

xī chū yáng guān wú gù rén

西 出 阳 关 无 故 人 。

22 .赋得古原草送别 白居易

lí lí yuán shàng cǎo

离 离 原 上 草 ,

yì suì yì kū róng

一 岁 一 枯 荣 。

yě huǒ shāo bù jìn

野 火 烧 不 尽 ,

chūn fēng chuī yòu shēng

春 风 吹 又 生 。

yuǎn fāng qīn gǔ dào

远 芳 侵 古 道 ,

qíng cuì jiē huāng chéng

晴 翠 接 荒 城 ,

yòu sòng wáng sūn qù

又 送 王 孙 去 ,

qī qī mǎn bié qíng

萋 萋 满 别 情 。

23 .鹿柴 王维

kōng shān bù jiàn rén

空 山 不 见 人 ,

dàn wén rén yǔ xiǎng

但 闻 人 语 响 。

fǎn yǐng rù shēn lín

返 景 入 深 林 ,

fù zhào qīng tái shàng

复 照 青 苔 上 。

24.凉州词 王翰

pú táo měi jiǔ yè guāng běi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,

yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī

欲 饮 琵 琶 马 上 催 。

zuì wò shā chǎng jūn mò xiào

醉 卧 沙 场 君 莫 笑 ,

gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí

古 来 征 战 几 人 回 ?

25.别董大 高适

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn

千 里 黄 云 白 日 曛 ,

běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn

北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。

mò chóu qián lù wú zhī jǐ

莫 愁 前 路 无 知 己 ,

tiān xià shuí rén bù shí jūn

天 下 谁 人 不 识 君 。

26 .出塞 王昌龄

qín shí míng yuè hàn shí guān

秦 时 明 月 汉 时 关 ,

wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán

万 里 长 征 人 未 还 。

dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài

但 使 龙 城 飞 将 在 ,

bù jiào hú mǎ dù yīn shān

不 教 胡 马 度 阴 山 。

27.望天门山 李白

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

28 .山行 杜牧

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

29 .长歌行 汉乐府

qīng qīng yuán zhōng kuí

青 青 园 中 葵 ,

zhāo lù dài rì xī

朝 露 待 日 晞 。

yáng chūn bù dé zé

阳 春 布 德 泽 ,

wàn wù shēng guāng huī

万 物 生 光 辉 。

cháng kǒng qiū jié zhì

常 恐 秋 节 至 ,

kūn huáng huā yè shuāi

焜 黄 华 叶 衰 。

bǎi chuān dōng dào hǎi

百 川 东 到 海 ,

hé shí fù xī guī

何 时 复 西 归 ?

shào zhuàng bù nǔ lì

少 壮 不 努 力 ,

lǎo dà tú shāng bēi

老 大 徒 伤 悲 。

30.绝句 杜甫

liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,

yī háng bái lù shàng qīng tiān

一 行 白 鹭 上 青 天 。

chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě

窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,

mén bó dōng wú wàn lǐ chuán

门 泊 东 吴 万 里 船 。

以上是小编为大家带来的优秀小学生必背古诗汇总 元日古诗带拼音图片内容,如果您喜欢的话就给小编点个赞,感谢您的耐心阅读。

未经允许不得转载:优文库 » 元日古诗带拼音图片(优秀小学生必背古诗汇总)

赞 (0)