浪淘沙古诗带拼音(浪淘沙其一拼音版朗读)

浪淘沙其一拼音版朗读 浪淘沙古诗带拼音

小学必背古诗80首(下)

41 .黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白

gù Rén xī cí huáng hè lóu

故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,

yān huā sān yuè xià yáng zhōu

烟 花 三 月 下 扬 州 。

gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,

wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú

惟 见 长 江 天 际 流 。

42 .塞下曲 卢纶

jín àn cǎo jīng fēng

林 暗 草 惊 风 ,

jiāng jūn yè yǐn gōng

将 军 夜 引 弓 。

píng míng xún bái yǔ

平 明 寻 白 羽 ,

mò zài shí léng zhōng

没 在 石 棱 中 。

43.浪淘沙 刘禹锡

jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā

九 曲 黄 河 万 里 沙 ,

làng táo Fēng bǒ zì tiān yá

浪 淘 风 簸 自 天 涯 。

rú jīn Zhí shàng yín hé qù

如 今 直 上 银 河 去 ,

tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā

同 到 牵 牛 织 女 家 。

44 .渔歌子 张志和

xī sài Shān qián bái lù fēi

西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,

táo huā Liú shuǐ guì yú féi

桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。

qīng ruò Lì lǜ suō yī

青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,

xié fēng Xì yǔ bù xū guī

斜 风 细 雨 不 须 归 。

45 .江雪 柳宗元

qiān Shān niǎo fēi jué

千 山 鸟 飞 绝 ,

wàn jìng rén zōng miè

万 径 人 踪 灭 。

gū zhōu suō lì wēng

孤 舟 蓑 笠 翁 ,

dú diào hán jiāng xuě

独 钓 寒 江 雪 。

46 . 游园不值 叶绍翁

yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái

应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,

xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi

小 扣 柴 扉 久 不 开 。

chūn sè mǎn yuán guān bù zhù

春 色 满 园 关 不 住 ,

yī zhī hóng xìng chū qiáng lái

一 枝 红 杏 出 墙 来 。

47 .逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿

rì mò cāng shān yuǎn

日 暮 苍 山 远 ,

tiān hán bái wū pín

天 寒 白 屋 贫 。

chái mén wén quǎn fèi

柴 门 闻 犬 吠 ,

fēng xuě yè guī rén

风 雪 夜 归 人 。

48.竹石 郑燮

yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng

咬 定 青 山 不 放 松 ,

lì gēn yuán zài pò yán zhōng

立 根 原 在 破 岩 中 。

qiān mó wàn jī hái jiān jìn

千 磨 万 击 还 坚 劲 ,

rèn ěr dōng xī nán běi fēng

任 尔 东 西 南 北 风 。

49 .

zhòng niǎo gāo fēi jìn

众 鸟 高 飞 尽 ,

gū yún dù qù xián

孤 云 独 去 闲 。

xiāng kàn liǎng bù yàn

相 看 两 不 厌 ,

zhǐ yǒu jìng tíng shān

只 有 敬 亭 山 。

50 .枫桥夜泊 张继

yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān

月 落 乌 啼 霜 满 天 ,

jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián

江 枫 渔 火 对 愁 眠 。

gū sū chéng wài hán shān sì

姑 苏 城 外 寒 山 寺 ,

yè bàn zhōng shēng dào kè chuán

夜 半 钟 声 到 客 船 。

51 .寻隐者不遇 贾岛

sōng xià wèn tóng zǐ

松 下 问 童 子 ,

yán shī cǎi yào qù

言 师 采 药 去 。

zhǐ zài cǐ shān zhōng

只 在 此 山 中 ,

yún shēn bù zhī chù

云 深 不 知 处 。

52 .墨梅 王冕

wú jiā xǐ yàn chí tóu shù

吾 家 洗 砚 池 头 树 ,

gè gè huā kāi dàn mò hén

个 个 花 开 淡 墨 痕 。

bù yào rén kuā hǎo yán sè

不 要 人 夸 好 颜 色 ,

zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn

只 留 清 气 满 乾 坤 。

53 .咏柳 贺知章

bì yù zhuāng chéng yī shù gāo

碧 玉 妆 成 一 树 高 ,

wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

万 条 垂 下 绿 丝 绦 。

bù zhī xì yè shuí cái chū

不 知 细 叶 谁 裁 出 ,

èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo

二 月 春 风 似 剪 刀 。

54 .清明 杜牧

qīng míng shí jié yǔ fēn fēn

清 明 时 节 雨 纷 纷 ,

lù shàng xíng rén yù duàn hún

路 上 行 人 欲 断 魂 。

jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu

借 问 酒 家 何 处 有 ,

mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn

牧 童 遥 指 杏 花 村 。

55 .寒食 韩翃

chūn chéng wú chù bù fēi huā

春 城 无 处 不 飞 花 ,

hán shí dōng fēng yù liǔ xié

寒 食 东 风 御 柳 斜 。

rì mò hàn gōng chuán là zhú

日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 ,

qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā

轻 烟 散 入 五 侯 家 。

56.春日 朱熹

shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn

胜 日 寻 芳 泗 水 滨 ,

wú biān guāng jǐng yī shí xīn

无 边 光 景 一 时 新 。

děng xián shí dé dōng fēng miàn

等 闲 识 得 东 风 面 ,

wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn

万 紫 千 红 总 是 春 。

57 .宿建德江 孟浩然

yí zhōu bó yān zhǔ

移 舟 泊 烟 渚 ,

rì mù kè chóu xīn

日 暮 客 愁 新 。

yě kuàng tiān dī shù

野 旷 天 低 树 ,

jiāng qīng yuè jìn rén

江 清 月 近 人 。

58 .饮湖上初晴后雨 苏轼

shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo

水 光 潋 滟 晴 方 好 ,

shān sè kōng méng yǔ yì qí

山 色 空 濛 雨 亦 奇 。

yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ

欲 把 西 湖 比 西 子 ,

dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí

淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。

59.从军行 王昌龄

qīng hǎi cháng yún àn xuě shān

青 海 长 云 暗 雪 山 ,

gū chéng yáo wàng yù mén guān

孤 成 遥 望 玉 门 关 。

huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ

黄 沙 百 战 穿 金 甲 ,

bù pò lǒu lán zhōng bù huán

不 破 楼 兰 终 不 还 。

60 . 凉州词 王之涣

huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān

黄 河 远 上 白 云 间 ,

yī piàn gū chéng wàn rèn shān

一 片 孤 城 万 仞 山 。

qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ

羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,

chūn fēng bù dù yù mén guān

春 风 不 度 玉 门 关 。

61.秋浦歌 李白

bái fà sān qiān zhàng

白 发 三 千 丈 ,

yuán chóu sì gè cháng

缘 愁 似 个 长 。

bù zhī míng jìng lǐ

不 知 明 镜 里 ,

hé chù dé qiū shuāng

何 处 得 秋 霜 。

62 .商山早行 温庭筠

chén qǐ dòng zhēng duó

晨 起 动 征 铎 ,

kè xíng bēi gù xiāng

客 行 悲 故 乡 。

jī shēng máo diàn yuè

鸡 声 茅 店 月 ,

rén jì bǎn qiáo shuāng

人 迹 板 桥 霜 。

hú yè luò shān lù

槲 叶 落 山 路 ,

zhǐ huā míng yì qiáng

枳 花 明 驿 墙 。

yīn sī dù líng mèng

因 思 杜 陵 梦 ,

fú yàn mǎn huí táng

凫 雁 满 回 塘 。

63 .芙蓉楼送辛渐 王昌龄

hán yǔ lián jiāng yè rù wú

寒 雨 连 江 夜 入 吴 ,

píng míng sòng kè chǔ shān gū

平 明 送 客 楚 山 孤 。

luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn

洛 阳 亲 友 如 相 问 ,

yí piàn bīng xīn zài yù hú

一 片 冰 心 在 玉 壶 。

64. 江南逢李龟年 杜甫

qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn

岐 王 宅 里 寻 常 见 ,

cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén

崔 九 堂 前 几 度 闻 。

zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng

正 是 江 南 好 风 景 ,

luò huā shí jié yòu féng jūn

落 花 时 节 又 逢 君 。

65.滁州西涧 韦应物

dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng

独 怜 幽 草 涧 边 生 ,

shàng yǎu huáng lí shēn shù míng

上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。

chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí

春 潮 带 雨 晚 来 急 ,

yě dù wú rén zhōu zì héng

野 渡 无 人 舟 自 横 。

66 .乌衣巷 刘禹锡

zhū què qiáo biān yě cǎo huā

朱 雀 桥 边 野 草 花 ,

wū yī xiàng kǒu xī yáng xié

乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。

jiù shí wáng xiè táng qián yàn

旧 时 王 谢 堂 前 燕 ,

fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā

飞 入 寻 常 百 姓 家 。

67 .江南春 杜牧

qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng

千 里 莺 啼 绿 映 红 ,

shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng

水 村 山 郭 酒 旗 风 。

nán cháo sì bǎi bā shí sì

南 朝 四 百 八 十 寺 ,

duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng

多 少 楼 台 烟 雨 中 。

68.竹枝词 刘禹锡

yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng

杨 柳 青 青 江 水 平 ,

wén láng jiāng shàng chàng gē shēng

闻 郎 江 上 唱 歌 声 。

dōng biān rì chū xī biān yǔ

东 边 日 出 西 边 雨 ,

dào shì wú qíng què yǎu qíng

道 是 无 晴 却 有 晴 。

69 .秋夕 杜牧

yín zhú qiū guāng lěng huà píng

银 烛 秋 光 冷 画 屏 ,

qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng

轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。

tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ

天 阶 夜 色 凉 如 水 ,

zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng

坐 看 牵 牛 织 女 星 。

70.赠花卿 杜甫

jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn

锦 城 丝 管 日 纷 纷 ,

bàn rù jiāng fēng bàn rù yún

半 入 江 风 半 入 云 。

cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu

此 曲 只 应 天 上 有 ,

rén jiān néng dé jǐ huí wén

人 间 能 得 几 回 闻 。

71 .题临安邸 林升

shān wài Qīng shān lóu wài lóu

山 外 青 山 楼 外 楼 ,

xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū

西 湖 歌 舞 几 时 休 。

nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì

暖 风 熏 得 游 人 醉 ,

zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu

直 把 杭 州 作 汴 州 。

72.朝天子?咏喇叭 王磐

lǎ bā suǒ nà

喇 叭 , 唢 呐 ,

qǔ ér xiǎo qiāng ér dà

曲 儿 小 , 腔 儿 大 。

guān chuán wǎng lái luàn rú má

官 船 往 来 乱 如 麻 ,

quán zhàng nǐ tái shēn jià

全 仗 你 抬 身 价 。

jūn tīng le jūn chóu

军 听 了 军 愁 ,

mín tīng le mín pà

民 听 了 民 怕 ,

nǎ lǐ qù biàn shén me zhēn gòng jiǎ

哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ?

yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā

眼 见 的 吹 翻 了 这 家 ,

chuī shāng le nà jiā

吹 伤 了 那 家 ,

zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà

只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !

73. 示儿 陆游

sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng

死 去 元 知 万 事 空 ,

dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng

但 悲 不 见 九 州 同 。

wáng shī běi dìng zhōng yuán rì

王 师 北 定 中 原 日 ,

jiā jì wú wàng gào nǎi wēng

家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

74. 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游

sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi

三 万 里 河 东 入 海 ,

wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān

五 千 仞 岳 上 摩 天 。

yí mín lèi jìn hú chén lǐ

遗 民 泪 尽 胡 尘 里 ,

nán wàng wáng shī yòu yī nián

南 望 王 师 又 一 年 。

75 .菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾

yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ

郁 孤 台 下 清 江 水 ,

zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi

中 间 多 少 行 人 泪 。

xī běi wàng cháng ān

西 北 望 长 安 ,

kě lián wú shù shān

可 怜 无 数 山 。

qīng shān zhē bù zhù

青 山 遮 不 住 ,

bì jìng dōng liú qù

毕 竟 东 流 去 。

jiāng wǎn zhèng chóu yú

江 晚 正 愁 余 ,

shān shēn wén zhè gū

山 深 闻 鹧 鸪 。

76.夏日绝句 李清照

shēng dāng zuò rén jié

生 当 作 人 杰 ,

sǐ yì wéi guǐ xióng

死 亦 为 鬼 雄 。

zhì jīn sī xiàng yǔ

至 今 思 项 羽 ,

bù kěn guò jiāng dōng

不 肯 过 江 东 。

77.泊船瓜州 王安石

jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān

京 口 瓜 洲 一 水 间 ,

zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān

钟 山 只 隔 数 重 山 。

chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn

春 风 又 绿 江 南 岸 ,

míng yuè hé shí zhào wǒ huán

明 月 何 时 照 我 还 ?

78 .闻官军收河南河北 杜甫

jiàn wài hū chuán shōu jì běi

剑 外 忽 传 收 蓟 北 ,

chū wén tì lèi mǎn yī shāng

初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。

què kàn qī zǐ chóu hé zài

却 看 妻 子 愁 何 在 ,

màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng

漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。

bái rì fàng gē xū zòng jiǔ

白 日 放 歌 须 纵 酒 ,

qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng

青 青 作 伴 好 还 乡 。

jì cóng bā xiá chuán wū xiá

即 从 巴 峡 穿 巫 峡 ,

biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng

便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

79 .春夜喜雨 杜甫

hǎo yǔ zhī shí jié

好 雨 知 时 节 ,

dāng chūn nǎi fā shēng

当 春 乃 发 生 。

suí fēng qián rù yè

随 风 潜 入 夜 ,

rùn wù xì wú shēng

润 物 细 无 声 。

yě jìng yún jù hēi

野 径 云 俱 黑 ,

jiāng chuán huǒ dú míng

江 船 火 独 明 。

xiǎo kàn hóng shī chù

晓 看 红 湿 处 ,

huā zhòng jǐn guān chéng

花 重 锦 官 城 。

80 .己亥杂诗 龚自珍

jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng léi

九 州 生 气 恃 风 雷 ,

wàn mǎ qí yīn jiū kě āi

万 马 齐 喑 究 可 哀 。

wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu

我 劝 天 公 重 抖 擞 ,

bù jū yī gé jiàng rén cái

不 拘 一 格 降 人 才 。

以上是小编为大家带来的浪淘沙其一拼音版朗读 浪淘沙古诗带拼音内容,如果您喜欢的话就给小编点个赞,感谢您的耐心阅读。

未经允许不得转载:优文库 » 浪淘沙古诗带拼音(浪淘沙其一拼音版朗读)

赞 (0)